ஏன் அங்கு இருட்டு ?

அவள் பார்த்தும்
இன்னும் ஏன் அங்கு இருட்டு ?

அவள் முகம் பார்த்தால் போதும்
அந்த அருள் மட்டும் போதும்
என்று இருக்கிறதோ இருட்டு !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s