மழை

ஓயாமல் மழை பெய்ய
ஏரி விளிம்புவரை நிரம்ப
வெளியேறுகிறது உபரி நீர்

ஏன் இந்த வேகம் ?
அதன் கடல் தேடும் மோகம்
தருகிறதே எனக்குச் சோகம்
என் குடிநீர் கடலாகும் கோலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s