மழை

.

மழை தந்த மேகம் சற்று ஓய்வெடுக்க
தலைக்குளித்த மரங்களிலிருந்து நீர் சொட்ட
ஆங்காங்கே நீர் தேங்கி வானமது தெரிய
அதில் ஆதவனை தேடினேன் ?
சினம் கொண்ட மழை மேகம்
பெருமழை பொழிந்து என்னை நனைத்தது

இருப்பதை மறந்து
இல்லாததை தேடினால் ?

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s