நகரும் வரை நகரட்டும்

கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகில்
உடலெனும் வாகனத்தை
உயிர் என்னும் எரிசக்தி
இயக்கவும் நிறுத்தவும்

எப்போது அது நிறுத்தும் ?
எவ்வளவு தூரம் அது நகர்த்தும் ?
யார் அறிவார்?

நகரும் வரை நகரட்டும்
பயணத்தை ரசித்துவிடு
நிற்கும்போது நிற்கட்டும்
அதற்குள்ளே உன் தடயத்தைப் பதித்துவிடு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s