அவன் போல்

நான் பல் துலக்கும் நேரம்
பகலவன் எழுந்தான்
அவனை என் கண் கண்டபோது
புத்துணர்ச்சி தந்தான்

யார் என்ன சொன்னால் என்ன ?
காலை எழுவதும் பின் மாலை மறைவதும்
தன்னியல்பாகக் கொண்டான்
பகலினை செய்தான்
இவ்வுலகிற்கே
 சுடரொளியைத் தந்தான்.

அவன்போல் 
பிரகாசிக்க வேண்டும்
மறைந்தால் இவ்வுலகமே 
அதை உணர வேண்டும்.
பலனேதும் கருதாமல்
பிறருக்குப் பல நன்மை 
செய்ய வேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s