வாழ்க்கை

இலை உதிர்ந்து
தரை நிரம்பி
அதன் நடுவே
அது அமர்ந்து
தலை நிமிர்ந்த போது
வாழ்வின் நிலையற்ற
தன்மை அது தெரிய
வாழ்வில் தோல்வியும்
நிலையற்றது என்று புரிய
அது எழுந்து வெற்றி நடை போட்டது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s