இது என்ன கனவா ?

களிறு
அதன் கால்கள் என்ன
அவள் வீட்டுக்கதவா ?

அதைப் பிடித்துப்
பயமின்றி நிற்கிறாள்
உள்ளிருந்து வெளியே பார்க்கிறாள்

இது என்ன கனவா ?
இல்லை
அன்பென்னும் நற்பண்பு
நிஜமாக்கும் விளைவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s