எங்கள் குடியரசு

மனவலிமை கொண்டு
குடியிருப்புகள் நடுவே
தினம் முகம் மூடி ஓடி
உடல் வலுவைச் சேர்த்து
பலரை ஊக்குவித்து
வெற்றி கொட்டும் முரசு
எங்கள் குடியரசு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s