அவள் பிடியில் அவன்

மயில் இனத்தில் ஆண் அழகுமனித இனத்தில் பெண்ணழகுஇரு அழகும் ஒரு இடத்தில்புகை மண்டலம் பின்புறத்தில்கனவுலகம் என்று நினைத்தேன்

அவள் பிடியில் அவன் இருக்கஇது நிஜம் என்று நான் உணர்ந்தேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s