இயற்கை

இயற்கை அதில்
ஒரு “கை”
அது கைகொடுக்கும் கையன்ன
இவ்வுலகில் தான் எத்தனை நம்பிக்கை !!!

கேட்டது போதும்
அக்கையை நான் பார்க்க வேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s