மலையே சாட்சி

நடுவே காலமென்னும் கோடு
பலர் வருவதுமாய்
சிலர் போவதுமாய்
பயணிக்க வாழ்க்கை என்னுமொரு ரோடு

காட்சி அனைத்தையும் கண்ட
அந்த உயர்ந்த மலை மட்டுமே சாட்சி
தனியே சென்று அதனிடம் கேட்டேன்

ராமன் ராவணனைக் கொன்றானா?
கிருஷ்ணன் வெண்ணெய்யை
திருடித்தின்றான ?

இதற்கும் அம்மலையே சாட்சி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s