உன் விடாமுயற்சியைச் சற்று நிறுத்து

கடல் அலையே
உன் விடாமுயற்சியைச் சற்று நிறுத்து
அவள் கடக்கும் வரை

நீ அவள் கால் தொட்டால்
அவள் நிழல் மறையக்கூடும்
காலடிகள் அழியக்கூடும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s