வெற்றி முகம்

பறவைக்கு வானில் பலம்
முதலைக்கு நீரில் பலம்
காந்திக்கு அகிம்சை பலம்
பெரியாருக்குப் பகுத்தறிவு பலம்
இரவுக்கு அமைதி பலம்
கவிஞனுக்குக் கற்பனை பலம்
கடவுளுக்குப் பக்தர்கள் பலம்

உனக்கு எதில் பலம்?
நன்கு சிந்தித்து நீ இறங்கு களம்
பிறகு எப்போதும் வெற்றி முகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s