பின்னும் தெரிந்தது

நான் பிறந்த மண் மிதித்தபோது
அதன் அழகைக் காண
எனக்கு இரண்டு கண் போதவில்லை

சுய படம் ஒன்று எடுத்தேன்
நான் முன் பார்க்கப் 
பின்னும் தெரிந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s