ஒற்றைக்கால் தவம்

ஒற்றைக்கால் தவம்
மழை பொழிய
அது கலைந்தது

மழை
மகிழ்ச்சியைத் தந்தது
ஒற்றைக்கால் நடனம் ஆடியது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s