மனிதர்களுக்கு அல்ல

நகரம் படை எடுக்க முடியாமல்
உயர்ந்து நிற்கும் மலைத்தொடர்

மலையடிவார கிராமம்
இங்கு சமூக இடைவெளி
மரங்களுக்கு தான் தேவை
மனிதர்களுக்கு அல்ல

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s