கனவுக்காட்சி

மழை தந்த மேகம்
மலை மூடும் மேகம்
மிக அருகில்

நிச்சயம் இங்கிருந்த இருவர்
அதன் உள்ளே இருப்பர்
ஒரு பாடல் ஆடிப்பாடி
கனவுக்காட்சி முடிந்து
இங்கு வந்து அமர்வர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s