இடையே ஒரு கதவு

கடவுளுக்கும்
மனிதனுக்கும்
இடையே ஒரு கதவு

அதை உள்ள இருந்துதான்
திறக்க வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s