கடல் அலை வந்து என் கால் தொட

கடல் அலை வந்து 
என் கால் தொட

நான் பூப்போட்டு
அதை வாழ்த்திட

பின்நின்று கண்டான்
கதிரவன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s