பிறகு எதற்கு தாஜ்மஹால் ?

அவள் சிரிப்பு
ஓரக்கண் பார்வை
புரிகிறது எனக்கு

ஷாஜகானும் மும்தாஜும்
மறுபடியும் உயிர் பெற்று விட்டார்கள்

பிறகு எதற்கு தாஜ்மஹால் ?
அதுதான்  அதைத் தன்
தலையில் சுமந்து செல்கிறாள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s