நிலவின் சாந்தியா ?

சூரியனை முகம் கொடுத்துப்
பார்க்காதது ஏனோ ?
வெண்ணிலவின் கட்சிக்கு
மாறியதால் தானோ ?

நீ சூரியகாந்தியா ?
அல்லது
நிலவின் சாந்தியா ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s