எடிசன் பல்பு

சூரியன் ஒரு எடிசன் பல்பு ஆக வேண்டும்

அதன் சூடு ஏறும்போதுஒரு சுவிட்ச்சைத் தட்டி நான் அதை அணைக்க வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s