உயர்தரம்

Photo : Unknown Photographer

முன்னே பூப்பூத்துக் குலுங்குகிறது
பின்னே சக்தி கொண்ட செங்கதிரோன்
சுற்றி பசுமை
நடுவே முற்றும் துறந்து நிற்கிறது மரம்
இவ்வாறு இருப்பது அல்லவா உயர்தரம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s