உதிர்ந்த என் இதயம்

Photo : Unknown Photographer

நான் இமயம் தொட்டு விட்டேன்
இருந்தும் உன்னில் இருந்து உதிர்ந்த
என் இதயம் இன்னும் அங்கேயே
அழுதுக்கொண்டிருக்கிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s