மருத மலை முருகன்

இருவருடன் ஒருவன்
வெகுகாலமாக அங்கே
குடும்பம் நடத்துகிறான்

தனி சக்தி உண்டு அவனுக்கு
ஒப்புக்கொள்கிறேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s