நண்பனுடன் நடந்தேன்

நண்பனுடன் நடந்தேன்
தூரம் தெரியவில்லை
மன பாரம் இல்லவே இல்லை

இயற்கை எழில் சூழ்ந்த பாதைதான்
இருந்தும் எதுவும்
எனக்குத் தெரியவில்லை
எங்களைத் தவிர
வேறு எதுவும் அங்கு இல்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s