எப்படி அனுமதிப்பான் ?

பாறையின் கீழ் பேச்சு
பின் மலைக்கு மேலே போர்

புத்தன் இருந்திருந்தால்
நித்தம் வருந்தி இருப்பான்
தன்னைப் பின்பற்றி
பிறரைத் துன்புறுத்த
எப்படி அனுமதிப்பான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s