அவள் கண்ணில்

நான் கொடுத்த மயிலிறகு மட்டும்
இன்னும் அவள் கையில்

நான் மட்டும் இன்னும்
தென்படவில்லை அவள் கண்ணில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s