என் வாக்கு அவளுக்குத்தான்

ஒரு வாக்குவாதம்
நான் அழகா? நீ அழகா ? என்று
ரோஜாவுக்கும் வான்நிலாவுக்கும்

அப்பொழுது அவள் அங்கு வந்தாள்
நிலவு மேகத்துக்கும் பின் மறைந்தது
ரோஜா வாடி தலை குனிந்தது
என் வாக்கு அவளுக்குத்தான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s