உன் அழகுஎனக்கில்லையே ?

நீ உண்ணும்
அதே காய்கனிகளைத்தான்
நானும் உண்ணுகிறேன்

உன் அழகு
எனக்கில்லையே ?

நான் அல்லவா
என் கன்னத்தில் கை வைத்துக்
கவலையுற வேண்டும் ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s