வெண்ணிலா பொட்டு வைத்து

மேகம் மழை தந்து
வானம் தன் முகம் கழுவி
வெண்ணிலா பொட்டு வைத்து
தன்னைத் தானே நதிநீரில் கண்டபோது

தன் அழகைத் தான் பார்த்து வெட்கப்பட்டு
மேகத் திரை பின்னால் ஒளிந்தபடி நின்றதடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s