அந்த வானம் போல்

பல இன்னல்கள் 
உன் அனுமதியின்றி 
உன்னை நோக்கி வரக்கூடும்

நீ அனுமதித்தால்
அந்த வானம்போல் 
உன் தலை மேலே இருக்கக்கூடும்

நீ அனுமதி மறுத்தால்
மின்னல் போல் வந்த 
வேகத்திலேயே மறையக்கூடும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s