உன்னோடு நான்

உன்னோடு நான் இருக்கும் போது

நான் சொல்லும் வரை
கடிகாரத்தின் மூன்று முள்ளும்
அப்படியே நிற்கவேண்டும்
நேரம் கொஞ்சம்
ஓய்வெடுக்க வேண்டும்

காலம் வந்து
உன் கால்பிடித்து
நான் சொன்ன பிறகு
மறுபடியும் ஓடவேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s