ஒற்றைக்காலில் தவம்

ஒற்றைக்காலில் தவம்

கடல் நீர் இனிக்க வேண்டும்
அதை அனைவரும் ருசிக்க வேண்டும்
நீருக்காகத் தான் அடுத்த உலகப் போர் என்பது பொய்யாக வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s