மலைமேல்

‍மலைமேல்
இரண்டு வீடு இருக்க
மாம்பழம் கொண்டு சென்றேன்

அங்கு
வேலும் இல்லை
மயிலும் இல்லை
முருகனும் இல்லை

நானே மாம்பழத்தைப் தின்று
இறங்கி வந்தேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s