யார் கட்டியது இந்தப் பாலம் ?

அன்று ராமர்
சீதையைக் காண்பதற்கு
அணில் கட்டியது ராமர் பாலம்

இன்று நம் சிவா
யாரை காண்பதற்காக
யார் கட்டியது இந்தப் பாலம் ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s