நல்ல வேளைகாந்தி இல்லை

Photo Credit : Unknown Photographer

வெண் முயல்கள்
பனி விழும் இரவு
எங்கும் வெண்மை

நல்ல வேளை
காந்தி இல்லை
வெள்ளையனே வெளியேறு
என்று சொல்ல

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s