நட்பு

வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு
இல்லாத போது
நம் கைபிடித்து நடக்கும்
உடன் கஷ்டத்தை கடக்கும்
நட்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s