பாதை

நீ சென்ற பாதை
பிறருக்கு வழித்தடமாக வேண்டும்

அது நீ கடந்த பின்னே
பசுமையாக வேண்டும்
புத்துணர்ச்சி நிரப்ப வேண்டும்

அவ்வழி வந்தாலே போதும்
பிறர் சுமை குறைய வேண்டும்
அவர்கள் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s