உன் ஒளியில்

சத்தமில்லா இரவில்
நித்தம் நிறையப் பக்கங்கள் 
படித்தேன் உன் சுடரொளியில்

நீ அணைந்தவுடன்
படித்ததெல்லாம் ஒளிர்கிறது
என் மனதில் 
புதுப்புதுச் சிந்தனையாய்
ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களாய்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s