உன் கண் பேசும் மொழி

கண்மணி
உன் கண் பேசும் மொழி
புரிகிறது எனக்கு

உன்னவன் வரும் நேரமிது
உன் மன பாரம் கரையும் காலமிது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s