யார் மடி ?

நான் என் தலையணையில்
தலை வைத்துப் படுப்பேன்
அவள் மடி என்று நினைத்து

உனக்கு டெடி மடி
யார் மடி ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s