பான் பராக்

30,000 அடி உயரத்தில் விமானப் பயணம்
அதன் உள்ளிருந்து வெளியே பார்த்தால்
வெண் பஞ்சு மேகங்கள்
எங்கும் வெண்மை
கறை படாத வென்மை

ஜன்னல் ஓரத்தில் அமர்ந்திருந்த சேட்டு
பான்பராக் மெல்ல
பயந்தேன் கறை படுமோ மேகம் என்று
அது சாத்தியமில்லை என அறிந்தபின் நிம்மதி அடைந்தேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s