நீ பார்த்தால்

நீ பார்த்தால்
இருள் விலகும்
அருள் பொழியும்
அது போதும் எனக்கு

இதற்கு ஒரு கண்
போதும் உனக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s