கண்டு தான் கண்டுபிடித்தார்களோ ?

இலை இறங்கியது பட்டாம்பூச்சி
மலர்களிலிருந்த தேனை உறிஞ்சி
பின் பறந்தது

தரை இறங்கியது விமானம்
எரிபொருள் நிரப்பி
பின் பறந்தது

கண்டு தான் கண்டுபிடித்தார்களோ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s