எதிர்காலம்

வாடிக்கையாளர் யாரும் இல்லாத நேரம்
கிளி ஜோசியன் தன் கிளியிடம்
கணிக்கச் சொன்னான்
தன் எதிர்காலத்தை

அட்டையேதும் எடுக்காமல்
கிளி சொல்லிற்று
கணிப்பது அல்ல எதிர்காலம்
அது உருவாக்குவது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s