விளம்பரம்

என்ன விபரீதம் இது

விளம்பர நிறுவனம்
அலுவலகச்சுவரில்

விளம்பரம் செய்யாதீர்
நோட்டீஸ் ஒட்டாதீர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s