முடியாது

பலர் முடியாது என்றதை
உறுதியான முடிவெடுத்து
அவன் முடித்ததால்

வெகுகாலம் முடியாமலிருந்த
பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்தது
அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியைத் தந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s