நான் பயந்தது

அவளைக் காண எல்லையைத் தாண்டி ஊர் உள்ளே  நுழைந்தபோதுநான் பயந்ததுஉங்களுக்கும் அவள் அப்பனுக்கும் தான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s