நான் பயந்தது

அவளைக் காண
எல்லையைத் தாண்டி
ஊர் உள்ளே  நுழைந்தபோது
நான் பயந்தது
உங்களுக்கும்
அவள் அப்பனுக்கும் தான்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s